องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายศุภกิจ      กินขุนทด
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์
นางสาวสิรภัทร    สวัสดิ์นที
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสำเร็จ  เขตชำนิ
นางสาวสายพิน   พาขุนทด
นายสุขสวัสดิ์  จอมเกาะ
นายทนงศักดิ์  เขียนจอหอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
นายปรีชา  นาเจ๊ก
นางสุภาภร   ชนขุนทด 
นายพัลลภ  พันชนะ
นายวีระชัย  เมียนขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
นายภาสกร     เกลื่อนกลางดอน
นายประสิทธิ์    กินขุนทด
นายศราวุธ      ชันขุนทด
นายวิวัฒน์    อิ่มวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
นายคูณ   นุขุนทด
นางไฉน  กุนขุนทด 
นายอำนาจ  พรขุนทด
นายศุภกิจ   กินขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
นางสมศรี      เหิมขุนทด
นางประทุม    เหิมขุนทด
สมาชิกหมู่ 10
นางประจิม     ยิ่งจันทึก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
นางสายพิน    ภูมิโคกรักษ์
นางทองอินทร์    เพชรขุนทด
นายวิชัย        ชวนขุนทด
นายบุญมา     กวกขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
นายชัยวัฒน์  ชาญชูวงศ์
นางรุ่งอรุณ   ธงสันเทียะ
นายประเสริฐ    พันชนะ
นางน้ำค้าง   ธำรงกิตติบดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
นายศรชัย     เจ๊กจันทึก 
นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์
นายม่วง   กนขุนทด
นางอำพร    เกณฑ์ขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16