วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบทชนิดถัง (บรรจุซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดหาเวที เครื่องเสียงตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาป้ายโครงการ วัสดุสาธิตและของสมนาคุณตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถนที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองประดู่สายที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านชุมชนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง