วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองชันโพรงตอนล่าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างขุดลอกคลองสายตะหลุกเตย บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองขุนชนะตอนบน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองพ่อใหญ่บุญ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง