วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกห้วยลำจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึง โรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทับ แรมใหม่ ถึง บ้านช่างศักดิ์ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง