วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียออกจากสระขุนชนะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท ชนิดถัง (บรรจุซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างจัดหารถขุดย้ายต้นไม้ รถปรับเกลี่ยดินและวางระบบท่อประปาและสปริงเกอร์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านเทพารักษ์ ถึง บ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง