วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกดินแดง ถึง โนนกรวย หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางต้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมหาดี หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านหัวสระ บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด)
22  ก.พ. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ สำหรับ 65 คน สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง