องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สารจากนายก อบต.
 

       สวัสดีครับ  พ่อแม่ พี่น้อง  ชาวตำบลสำนักตะคร้อ  ที่เคารพ  กระผมในฐานะนายก อบต.สำนักตะคร้อ  ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ  ได้ดำเนินการแผนการพัฒนาตำบลสำนักตะคร้อ  และแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่  พี่น้อง  ชาวตำบลสำนักตะคร้อแล้วบางส่วน  รวมถึงการประสานหน่วยงานของภาครัฐมาร่วมพัฒนาตำบลสำนักตะคร้อ

          การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้เป็นเวลาที่ไม่นานมากนัก  ในบางครั้งจะประสบปัญหา  อุปสรรค  ตลอดจนความไม่เข้าใจกัน  แต่ก็ไม่ทำให้ทุกฝ่ายท้อถอย  กลับเป็นแรงผลักดันให้กระผมและทีมงาน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ อบต.  ที่จะต้องดำเนินการร่วมแรงร่วมใจในการขจัดปัญหา  เพื่อคลายทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่  พี่น้อง  ชาวตำบลสำนักตะคร้อ

          ในโอกาสนี้กระผมในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหารของ อบต. ขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  " ตำบลสำนักตะคร้อต้องเปลี่ยนแปลง " ว่าจะดำเนินการพัฒนาตำบลสำนักตะคร้อ  ในทุกด้านตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลสำนักตะคร้อ  เป็นสำคัญ  ขอให้ท่านเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อบต. ในทุกด้าน  โครงการ/กิจกรรม  ที่ อบต. คัดสรรเข้ามาดำเนินการจะเป็นไปตามปัญหาความต้องการของพี่น้องชาวตำบลสำนักตะคร้อ  และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ตำบลที่ว่า......

 

" พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยกระดับคุรภาพชีวิต

ชุมชน  อยู่ดี  มีความสุข "