องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การควบคุมภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้

สำนักงานปลัด
 
 
นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
นางอมรรัตน์ สิงห์ชัย   จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
 
   
นางสาวละไม กินขุนทด   นางสาวพัชรินทร์ ชาวขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   
นายณรงค์ อิ่มกลาง นายวินัย คบขุนทด นายสุรชัย กองขุนทด
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถขยะ
   
นายวิวัฒน์ สอนจันทึก นายจำปี สีวังราช นายสมจิตร พอขุนทด
คนสวน พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
   
   นายดิเรก กาศขุนทด  
   คนงานทั่วไป