องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
 
นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
นางอมรรัตน์ สิงห์ชัย  จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์ นางสาวนิภาวรรณ  งามแพง
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 
นางสาวปารวี  คงสุข นางสาวละไม กินขุนทด
นางสาวพัชรินทร์ ชาวขุนทด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
   นายวัลลภ  ภูมิโคกรักษ์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
   
นายณรงค์ อิ่มกลาง นายวินัย คบขุนทด นายอาณัต   โหมสันเทียะ
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถขยะ
   
นายวิวัฒน์ สอนจันทึก นายจำปี สีวังราช นายสมจิตร พอขุนทด
คนสวน พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ

 
  นายกฤษณโรจน์   กัณจนพิทักษ์
 
  คนงานทั่วไป