องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

สำนักงานปลัด
 
น.ส.สิรภัทร     สวัสดิ์นที
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางวารินทร์  พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวนิภา   ควงขุนทด
หัวหน้าสำนักปลัด- ว่าง -
- ว่าง -
-  ว่าง  -
นิติกร
นักวิเคราะห์ ฯ
บุคลากร

 

-ว่าง-
-ว่าง-
จ่าเอกนิมิตร สถิตย์ชนม์
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 


  -ว่าง-  
นักวิชาการเกษตร  
     
นางสาวพัชรินทร์  ชาวขุนทด
นางสาวละไม  กินขุนทด นายณรงค์   อิ่มกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นักการภารโรง
 
   
นายวินัย  คบขุนทด นายวิวัฒน์  สอนจันทึก นายดิเรก   กาศขุนทด
พนักงานขับรถยนต์ คนสวน คนงานทั่วไป

   
- ว่าง - นายจำปี  สีวังราช นายสมจิตร  พอขุนทด
พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ