องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.( LPA)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สำนักตะคร้อ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประมวลจริยธรรม อบต.สำนักตะคร้อ
การควบคุมภายใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้

กองการศึกษา
 
 
นางวารินทร์ พูขุนทด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
   
  นายดำเนิน นาคสูงเนิน  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 
   
นางรัฐภารักษ์ ชัยกูล นางเอื้อมพร กันขุนทด นางเนตรนภา พรมวิโรจน์
ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
นางสาวิภาวี แกมขุนทด นางสาวพิยดา พิขุนทด นางสาวดวงจันทร์ พองขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
   
  นางสาวปิยะมาศ แหล่งสนาม  
  ผู้ดูแลเด็ก