องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สารจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
 

นายศรายุทธ   พูขุนทด

ประธานกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 

 

นายมานิตย์  เตินขุนทด 

นางโสพิศ   ชาวขุนทด 

รองประธานกรรมการกองทุนฯ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
 

 

นายมิตร   ชุบขุนทด

ที่ปรึกษากองทุนฯ
 
 

นางสาวสิรภัทร   สวัสดิ์นที 

เลขานุการกองทุนฯ
 

นางเสาวภา   ยอดเมืองเจริญ

นางสาวพัชรินทร์  ชาวขุนทด
เจ้าหน้าทีการเงินกองทุนฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการกองทุนฯ

นายวีระ   พลเดช

นายพัลลภ   พันชนะ

นางประจิม   ยิ่งจันทึก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ


นายบุญธวัช   พาขุนทด

นางประทุม   เหิมขุนทด
นายกิตติพงษ์  แกมขุนทด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการนายศักรินทร์  ชัยรัตนพิพัฒน์

นายจตุรงค์  ชุบขุนทด

นายไชยยศ   พูขุนทด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
 

 

 

นายนิพนธ์   พูดขุนทด

 
 
กรรมการ