วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างจัดหาอาหารกลาวันสำหรับนักกีฬาแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจัดหารถแบคโฮ (รถขนาดกลาง) ขุดดินพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฝังกลบ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1