วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผอ ๖๐๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Printer) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างบริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน (ไมค์ลอยคู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง