วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนสมบูรณ์ - โนนสง่า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลี่ยงเมือง หมู่ 3 , 4, 11 บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง