วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะความจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างไถพรวนดินปรับสถานที่และเตรียมแปลงปลูกตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง