วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยาง Deestone 11R 225 พร้อมล้อเหล็กรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 - 2854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง