วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดทำนบเทวดา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุก สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโกรกดินแดง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านวังกะทะ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งใหญ่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง