วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัมนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนติดตั้งโต๊ะพร้อมติดตั้งและวางระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 7 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะความจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง