วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมััยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผอ ๖๐๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ รหัส ๒๘๓-๕๓-๐๐๐๑ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง