วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันพร้อมเหรียญรางวัลและของรางวัลอื่น ๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒. ประเภทวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกรัก (หลังวัด) บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญา บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุพัฒน์ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง