วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าอบรมตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 -2854 และรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง