วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทำนบเทวดา) กรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างรถจัดเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไท้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ตามโครงการอุ่นไอรักอ้อมกอดแม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง