วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2565
จ้างไถพรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบบริเวณป่ามเหสักข์ - สักสยามสินทร์ตามโครงการกิจกรรมรักษาป่า มเหสักข์ -สักสยามมินทร์ จำนวน 13 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 คน / วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างจัดหาเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฺฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างจัดหาเวทีเครื่องเสียง และวงดนตรีตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง