วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2.ประเภทวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ ตามรายการสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง