วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตะแกรงเหล็กจากหลังบ้านยายป้วนถึงบ้านนายจิ้ม บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ ๕ ซอยแพรวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง