วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านศิลาทองถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๓ บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
2  ก.ย. 2564
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม http//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๒๘๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ทีี่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง