วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 ถึง วัดธรรมจักษุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเอียดถึงนานายขาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไอ้เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายวัดทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึง บ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2.ประเภทวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ ตามรายการสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง