วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายทุ่งน้อย บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่หลวงพ่อแช่ม หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 และ 3ท5548 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเต็นท์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู ๑ บ้านวังกะหาด หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง