วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองโป่งเป้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบทชนิดถัง (บรรจุซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดหาเวที เครื่องเสียงตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายโครงการและประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง