วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างขยายเขตท่อประปาหลังโรงพยาบาลถึงหนองเกตุ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิบห้า บ้านเทพารักษ์ หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งน้อย (เส้นทางการเกษตร) หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองไอ้คง ระหว่าง หมู่ 8 ถึง หมู่ 9 หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง