วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.)
26  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟและระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๒๘๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง