วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง