วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีรโชติ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองโพธิ์ ถึงบ้านตาเลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างรถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง