วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างจ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดอบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายหนองโพธิ์ ถึง ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ ถึง หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง