วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (พายุเตี้ยนหมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๙ - ๙๓๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.สำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการใช้ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทำนบเทวดา ถึงวังม่วง หมู่ที่ ๕ บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเทพนิมิตร ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง