วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อหม้อน้ำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างหาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อดินตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อถังคัดแยกขยะ ขนาด ๑๐๐ ลิตรตามโครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น 0 ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง