วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๒๘๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ทีี่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วังอ่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง