วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งรถแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง