วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก สำหรับ 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างจัดหารถแบคโฮ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อ จากบ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุชาติ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง