วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนายศักดิ์ดา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง วังอ่าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างจ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง