วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชนพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ หมายเลขทะเบียน ฆฆ ๒๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมคันดิน อ่างเก็บน้ำวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้าง่ซ่อมแซมถนนดิน สายหนองหิน บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการขยะเป็นศูนย์ (0) Zero Waste ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง