วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาป้ายโครงการ วัสดุสาธิตและของสมนาคุณตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานสร้างเสริมความรู้ให้กับ กลุ่ม อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถนที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังสายหนองประดู่สายที่ ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านชุมชนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายวังกะหาด ถึง นาน้อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัด จากร้านตะคร้อน้ำแข็ง ถึงศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ ๑๖ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรักษา หมู่ที่ ๙ บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง