วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ หมายเลขทะเบียน ผอ 602 และ 3ท5548 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเต็นท์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู ๑ บ้านวังกะหาด หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชนพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง