วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ซอยสายเมรุ ซอยเทพธงชัย - ลุงสนั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๓ บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง