วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน และโต๊ะสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ การเพิ่มศักยภาพ ความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหาร สมาชิกสาภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง