วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองพ่อใหญ่บุญ บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค ในเขตตำบลสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำ อุปโภค - บริโภคในเขตตำบลสำนักตะคร้อ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนบานประตูหน้าต่าง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 88-2854 และรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง