วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดหากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนตราโลโก้ อบต. พร้อมเอกสารประกอบการอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างเปลี่ยนบานประตูหน้าต่าง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจัดหารถตู้ จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างจ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างงานเป่าล้างและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง