วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเป่าล้างและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มซับเมอร์ส กำลังไฟฟ้า 1,500 w พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง