วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2565
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำนักตะคร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
22  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่และบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจัดหาเวทีเครื่องขยายเสียงพร้อมไฟประดับและตกแต่งสถานที่เวทีการประกวดรายการต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่กระทง ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง