วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโคกไอ้คง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ถึง บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 ถึง บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 11 จำนวน 2 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 3 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง