วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2565
จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ การเพิ่มศักยภาพ ความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหาร สมาชิกสาภาท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองารประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.)
26  ม.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการจัดการอบรมการป้องกันไฟและระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง