วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างจัดหารถแบ็คโฮขุดลอกทางน้ำพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร 5 ท่อน จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ 250 w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านศิลาทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเป่าล้างและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มซับเมอร์ส กำลังไฟฟ้า 1,500 w พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง