วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หม้อแบตเตอรี่) รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างจัดหาการแสดงรำนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างจัดหารถเครื่องเสียงนำขบวนแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างจัดหารถแห่เทียนพร้อมประดับตกแต่งรถแห่เทียนตามโครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง