วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดหาเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 40 ชุด ตามโครงการฝึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้อ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างรถแบคโฮขุดลอกเปิดทางน้ำลงสระขุนชนะ บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม http//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว๊บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลสำนักตะคร้อประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง