วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนางสาวนิราวรรณ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยรุ่งสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปาบาดาล หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างสำหรับรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าวัดหนองโพธิ์ ถึง ถนนกำลังเอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสุริยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง