วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นม ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างจ้างบริการฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองโป่งเป้ง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองสุข หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบทชนิดถัง (บรรจุซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง