วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 หมู่ 14 บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 (หมู่ 9 บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 หมู่ที่ 5 (จุดที่ 3 ตาหนอม) บ้านทำนบเทวดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเสียออกจากสระขุนชนะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบท ชนิดถัง (บรรจุซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างจัดหารถขุดย้ายต้นไม้ รถปรับเกลี่ยดินและวางระบบท่อประปาและสปริงเกอร์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง