วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2564
จ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าวัด จากร้านตะคร้อน้ำแข็ง ถึงศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่ ๑๖ บ้านสำนักตะคร้อร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรักษา หมู่ที่ ๙ บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape seal) สายทุ่งน้อย หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายบ้านศิลาทอง ถึงบ้านวังโป่ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านศิลาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ซอยสายเมรุ ซอยเทพธงชัย - ลุงสนั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกคลองสายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ ๑๕ บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๓ บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง