วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.พ. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างจ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านหัวสระ ถึง บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่ตาตี๋ ถึง นานายหรึ่ม หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง