วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านเทพารักษ์ ถึง บ้านวังม่วงสามัคคี หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อพัดลมติดผนัง (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ และป้ายโครงการ ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง