วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างไถพรวนดินปรับสถานที่และเตรียมแปลงปลูกตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและวันต้นไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยาง Deestone 11R 225 พร้อมล้อเหล็กรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 - 2854 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉวีวรรณ บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสง่า บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง