วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรวา บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสงวนสุข บ้านชุมพัฒนา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม เป็นเวลา ๑๒ เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม http //WWW.Samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายชุมชนพัฒนา ถึงวัดธรรมจักษุ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่ที่ ๘ ไปถึงถนนโคกหนองไอ้คง หมู่ที่ ๙ วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายโคกไอ้คง ถึงสายโกรกดินแดง หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนอมเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง 1 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๓ท - ๕๕๔๘ และอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆฆ ๒๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง