วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าราที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (เช้า - บ่าย)ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2562 สำหรับ 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสามารถ หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายห้วยจับพง จากนานางโพธิ์ทอง ลักจันทึก ถึงนางนางมา ชิ้นขุนทด หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
เช่าจัดหารถปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง