วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ต.ค. 2562
จ้างประเมินความพีงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างขุดลอกสระวัดหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
อาหารเสริม (นม)
23  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างจัดหาเครื่องแบบ อปพร. จำนวน 40 ชุด ตามโครงการฝึอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดตั้ง) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้อ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง