วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนอะไหล่บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๒๘๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อน้ำยาเคมี ทรายอะเบท ตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมยู เอช ที ชนิดกล่อง) (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง