วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและระบบดับเพลิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองลำจับพงตอนบน หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอนโบสถ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในและบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านทำนบเทวดา ถนนสายจานเคลือ หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายตะหลุกเตย หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
เกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพารักษ์ - หนองเกตุ หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์