วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านทำนบเทวดา - ห้วยหางหมา หมู่ที่ 5 บ้านทำทบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา - บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 6 บ้านชุมชนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเกาะตาหรีด หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านเทพนิมิตร - บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านหนองโพธิ์ - ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ - บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ไม้วัสดุตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเลี่ยงเมือง บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 7 - 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 หมู่ที่ 5 (จุดที่ 3 ตาหนอม) บ้านทำนบเทวดา