วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันตรวจเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมยู เอช ที ชนิดกล่อง) (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าอบรมตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 -2854 และรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ในกรณีตำแหน่งว่างหรือเลือกตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง