วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างเป่าล้างและจัดหาเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มซับเมอร์ส กำลังไฟฟ้า 1,500 w พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท 5548 และรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง