วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ถึงโนนแหน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสระวัดหนองโพธิ์ หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองโคกเต่า ถึงดอนตาวิง บ้านวังกะทะเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง