วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างจ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองโกรกหอย บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกห้วยลำจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึง โรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง