วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลสำนักตะคร้อประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเที่ยงตรง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่าง (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ รับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำหรับ 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ / ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างรถแบ็คโฮปิดกั้นทำนบคันดินคลองวังมะนาว บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายใน และบริเวณหลุมขยะบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างัจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง