วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด)
22  ก.พ. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์ (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ สำหรับ 65 คน สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) จำนวน 1 คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายบ้านวังกะหาด ถึง บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าราที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (เช้า - บ่าย)ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2562 สำหรับ 80 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง