วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด ถึง นานายขาว หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2 ตาหุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสุวดี แยกออกจากหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสุดเท่ห์ ซอยสดชื่น หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-2854 และรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 3ท -5548 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสำนักตะคร้อ (พื้นที่ หมู่ที่ 14 จำนวน 1 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง