วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซม เติมน้ำยา ล้าง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างก่อนสร้างถนนหินคลุกสายโคกทองหลางจากนานายหอมหวน พันชนะ ถึงนายอวน จงโกเย็น หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 - บ้านหัวสระ
10  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 - โนนแหน
26  เม.ย. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อสำหรับ 60 คนสำหรับการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง