วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสามารถ หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังเมรุ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างขุดลอกคลองสายห้วยจับพง จากนานางโพธิ์ทอง ลักจันทึก ถึงนางนางมา ชิ้นขุนทด หมู่ที่ 1 บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
เช่าจัดหารถปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ (ขยะเป็นศูนย์) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สำหรับโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าและระบบดับเพลิง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองลำจับพงตอนบน หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง