วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองลำชันโพรงตอนล่าง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างจ้างจัดทำอาหาร อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองโกรกหอย บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำ บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง