วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกคลองตาแหยม บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างขุดลอกห้วยลำจับพง บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 ช่วงนานางมา ถึง โรงสูบประปา (เก่า) บ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทับ แรมใหม่ ถึง บ้านช่างศักดิ์ หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมีมล หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปาภายในตำบลสำนักตะคร้้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง