วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ให้กับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินภายในตำบลสำนักตะคร้อ (ซอยหนองเกตุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเทพารักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจัดหามหรสพพร้อมเวทีเครื่องเสียง และเวทีเครื่องเสียงประกวดนางนพมาศพร้อมไฟส่องสว่างบนเวที ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณงานลอยกระทง และรอบสระน้ำพร้อมตกแต่ง ณ วัดสำนักตะคร้อ และจ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่กระทงนางนพมาศ ขบวนนางรำและผู้เข้าร่วมขบวนแต่งกายเน้นความเป็นวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มท่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง