วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านทำนบเทวดา ถึง ห้วยหางหมา หมู่ที่ 5 บ้านทำนบเทวดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายเทพนิมิตร ถึง เกาะลอย หมู่ที่ 3 บ้านเทพนิมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายชุมชนพัฒนา ถึง ทำนบเทวดา หมู่ที่ื 6 บ้านชุมชนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (Printer) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อหม้อน้ำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างหาเวทีและเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง