วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 หมู่ที่ 5 (จุดที่ 3 ตาหนอม) บ้านทำนบเทวดา
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อดิน สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้อหินคลุกสำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างจัดเตรียมสถานที่ท่าลอยกระทง ท่าแข่งขันเรือพาย ประดิษฐ์กระทงกลางน้ำตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างจัดหาป้ายไวนิลและป้ายโฟมตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง