วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างเหมารำรุงรักษา ซ่อมแซม /เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง /เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขฉ 4320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 2 มื้อ ตามโครงการรณรรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์สาธิตและวัสดุสาธิตหมวกกันน๊อก ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อดิน สำหรับจ่ายในกรณีเร่งด่วยหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อดิน (สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง