วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อจ้างอัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
จ้างจัดหารถเกรดเกลี่ยภายในบ่อขยะตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลััด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายโกรกดินแดง ถึง โนนกรวย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)