วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งสุริยา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึง โคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบท ชนิดถัง (บรรจุซอง) และน้ำยาเคมีกำจัดยุงตามโครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปนิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายเอียด ถึง นานายขาว หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. 2527 บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2 ตาหุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นางสาวสุวดี แยกออกจากหนองไอ้เขียว หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง