วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างรถแบคโฮขุดลอกเปิดทางน้ำลงสระขุนชนะ บ้านสำนักตะคร้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อหินคลุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 12 เดือน ภายใต้ชื่อ โดเมนเนม http//www.samnaktakhro.go.th จำนวน 1 เว๊บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่กล้องวงจรปิด CCTV บ้านหนองโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลอดภัย รณรงค์การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ตำบลสำนักตะคร้อประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเที่ยงตรง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างจัดหาอาหารว่าง (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ รับรองการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำหรับ 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ / ห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง