วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2561
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั๊มน้ำมันถึงหน้าวัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างทำแฟ้มและเอกสารประกอบการอบรม ตามโครงการอบรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (เช้า - บ่าย) จำนวน 2 มื้อ ตามโครงการอบรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างขุดลอกคลองโกรกหอย บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง