วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายอภิชาต ชินขุนทด ถึง บ้านนายศักดิ์ดา บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างทำประตูน้ำ เปิด ปิด ระหว่างสระขุนชนะกับคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านสำนักตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรวมพลังเยาวชนทำงานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมััยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหาอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพร้อมถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง