วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๓ท - ๕๕๔๘ และอีแต๋น หมายเลขทะเบียน ฆฆ ๒๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น Ep-๑๕๕R พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทำนบเทวดา) กรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่มิได้คาดการณ์ไว้หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างจัดหารถโดยสารไม่ประจำทาง (พัดลม) จำนวน ๑ คัน ตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลอง สายเกาะหินปูน บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลอง สายหินตะโก้ ถึงคลองบง บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง