วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2566
จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและเต็นท์ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการและบุคลากร อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเรณู ๑ บ้านวังกะหาด หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาเจือ ถึงนางแดง บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านชุมชนพัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บ้านชนพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะ ถึง บ้านถนอมเขต หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเกรดปรับเกลี่ยซ่อมแซมถนนพร้อมบดอัด สายบ้านวังกะทะเหนือ ถึงบ่อขยะ บ้านวังกะทะเหนือ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บษ 6138 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์สำหรับรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง